fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gebaren in Bedrijf B.V.

De Nederlandse GebarenChallenge is een handelsnaam van Gebaren in Bedrijf B.V.

Vestigingsadres: Anslijnstraat 33, 2013 ED, Haarlem

KvK-nummer: 84794526

BTW-nummer: NL863373124B01

E-mail: support@gebarenchallenge.nl

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wij/Ons/Onze: Gebaren in Bedrijf B.V., ook wel handelend als Nederlandse GebarenChallenge, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84794526, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Aanbod: al Onze aanbiedingen en prijsopgaven.
 3. Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.
 4. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.
 5. Diensten: de diensten die door Ons geleverd zullen worden.
 6. Jij/Jou/Jouw: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ons een overeenkomst aangaat, de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 7. Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en mij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Jou en Wij, wanneer die op afstand tot stand is gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 10. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 11. Zakelijke opdrachtgever: een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in bedrijf of beroep. 
 1. Toepassing 
 1. Op deze algemene voorwaarden en overige overeenkomsten tussen Jou en Wij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Jou en Wij.
 3. Indien Jij voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, Onze algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als Wij ze uitdrukkelijk schriftelijk hebben geaccepteerd.
 4. Jouw algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 1. Aanbod 
 1. Wij doen een schriftelijk aanbod, ofwel via mijn website, of via een offerte.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Wij hebben het recht het aanbod te wijzigen, voor het is aanvaard.
 3. Tenzij anders vermeld in een offerte, is het aanbod in een offerte geldig voor 30 dagen.
 4. Onze prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, of wijziging van Jouw opdracht aan Ons. Wij zullen Jou hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
 1. Aanvaarding 
 1. Op een offerte dien Je expliciet akkoord te geven, door deze Schriftelijk te bevestigen.
 2. In geval dat jij een aankoop, van een dienst of product, doet via Onze website, bevestigen Wij onverwijld de ontvangst van Jouw aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat ik deze bevestiging heb verzonden kan jij de overeenkomst ontbinden.
 3. Wanneer Jij niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt, of de indruk wekt, dat Wij werk verrichten binnen de opdracht, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.
 4. Wij behouden Ons het recht voor om uitvoering van de diensten te weigeren of het product te leveren, wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Ons onaanvaardbaar maken om de diensten uit te voeren of het product te leveren.
 5. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen Jou en Wij. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als Jij en Wij allebei daarmee schriftelijk instemmen. Wij kunnen in dat geval de vergoeding voor de diensten aanpassen.
 6. In uitzondering op het vorige lid komt de overeenkomst tussen Jou en Wij slechts tot stand nadat Wij, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte zijn gesteld of Jij aan Jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden hebben Wij het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 1. Uitvoering opdracht 
 1. Wij spannen ons in om de werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zullen Wij Jouw belangen naar beste weten behartigen en zullen Wij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
 2. Wij zijn gebarenvaardig en werken vanuit Onze eigen kennis en ervaringen. Wij zijn geen gediplomeerde gebarendocenten.
 3. Voor zover Wij informatie, workshops en educatie leveren, bieden Wij geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van Jouw kennis en/of kunde. Onze cursussen of workshops, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Jou wellicht voor ogen staan. Het resultaat is bijvoorbeeld ook afhankelijk hoe vaak en regelmatig Jij oefent.
 4. Tenzij anders overeengekomen hebben Wij slechts een inspanningsverplichting. 
 1. Levering van producten 
 1. Producten worden verzonden binnen de termijn zoals vermeld op de website. Is er geen termijn vermeld, dan vindt levering in elk geval plaats binnen 30 dagen na bestelling.
 2. Leveringstermijnen zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn.
 3. Producten worden geleverd op het adres zoals Jij hebt opgegeven bij je bestelling. Wanneer het een pakket betreft mogen Wij het product ook leveren bij Jouw buren of bij een pakketpunt, wanneer Jij niet op het moment van bezorging thuis bent.
 1. Herroepingsrecht bij producten
 1. Gepersonaliseerde producten, producten die persoonlijk van aard zijn of op jouw verzeoek en volgens jouw specificaties tot stand zijn gebracht, kunnen niet retour gestuurd worden. De overeenkomst met betrekking tot deze producten kan niet worden ontbonden.
 2. Jij mag binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst ontbinden. Dit doe je op de manier zoals op de website staat vermeld en tenminste met vermelding van jouw naam en het ordernummer of bestelnummer, zodat we kunnen controleren over welke bestelling het gaat.
 3. Tussen ontvangst en terugzending van het product, zul Jij zorgvuldig met het product omgaan.
 4. Bij het terugsturen van het product komen de kosten voor de retourzending voor jouw rekening.
 5. Je verstuurt het product binnen 14 dagen na de ontbinding, in een geschikte verpakking en met alle accessoires en toebehoren aan Ons retour. Je kunt bijvoorbeeld de verpakking gebruiken waarin wij het product naar Jou hebben opgestuurd, mits je deze zorgvuldig hebt geopend.
 6. Wanneer Wij het product in goede orde hebben ontvangen, betalen wij aan jou het aankoopbedrag binnen 14 dagen na Jouw ontbinding, maar uiterlijk op de dag van ontvangst van het product, als dit na deze 14 dagen ligt, retour op het bij ons bekende bankrekeningnummer.
 7. Wanneer het product beschadigd bij ons is aangekomen, mogen we de waardevermindering aftrekken van het bedrag dat Wij aan jouw terugstorten.
 8. Het recht op ontbinding of herroeping geldt niet voor Zakelijke opdrachtgevers
 1. Inschrijving en herroeping online programma 
 1. Om aan een online programma of cursus deel te nemen, moet Jij je eerst inschrijven via de website, tenzij er sprake is van een Zakelijke opdrachtgever.
 2. Na het moment van inschrijving heb Jij nog 14 dagen bedenktijd om gebruik te maken van je ontbindingsrecht. Jij hebt namelijk het recht om een overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen deze bedenktijd, tenzij er sprake is van een Zakelijke opdrachtgever.
 3. Wanneer Je gebruik wil maken van Je ontbindingsrecht, moet Je dit binnen de bedenktijd Schriftelijk aan Ons melden. Wij zullen onverwijld een bevestiging van jouw bericht sturen.
 4. Wij vergoed en de van Jou ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, door het bedrag terug te storten op het bij Ons bekende rekeningnummer. Heb Jij al gebruik gemaakt van (een deel van) het online programma of de online cursus, brengen Wij de waarde daarvan in mindering op het bedrag dat Jij nog retour krijgt.
 5. Na de bedenktijd is het niet meer mogelijk om Je inschrijving te annuleren.
 6. Het recht van herroeping of ontbinding geldt niet voor Zakelijke opdrachtgevers. Een dienstenovereenkomst kan bovendien niet worden opgezegd door Zakelijke opdrachtgevers. 
 1. Toegang tot online programma’s 
 1. Onze online programma’s, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd middels Onze website.
 2. Je moet tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online programma’s.
 3. De toegang tot deze online programma’s is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met derden. Een account geeft daarom toegang voor één persoon. Iedere deelnemer moet een persoonlijk account aanmaken. Zakelijke opdrachtgevers kunnen toegang voor meerdere personen aanvragen bij Ons.
 4. De digitale inhoud is online in te zien en te bekijken, maar mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, tenzij we daar Schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt. De digitale inhoud mag niet, op welke manier dan ook, gedeeld worden met derden, tenzij we daarover Schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 5. Na het einde van een online programma wordt Jouw toegang tot het programma beëindigd, tenzij wij andere afspraken maken.
 6. Wij kunnen geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij hebt geen recht op vergoeding bij downtime van de website, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft.
 7. Jij draagt zelf verantwoordelijkheid voor de activiteiten die Jij uitvoert binnen Onze online programma’s.
 8. Jij dient je te onthouden van elk gebruik van mijn online programma’s dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor mij of derden.
 9. Als Jij in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Ons, dan zijn Wij gerechtigd Jou de toegang tot jouw account en het online programma te ontzeggen, zonder dat Wij enige schadevergoeding verschuldigd zijn.
 10. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in mijn privacyverklaring. 
 1. Workshops georganiseerd door de Gebaren in Bedrijf 
 1. Als Jij consument bent moet Jij je inschrijven voor een workshop, die Wij organiseren, via de website. Met Zakelijke opdrachtgevers komen wij via of na een offerte afspraken over de workshop en deelnemers daarvan overeen.
 2. De workshop vindt plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats, tenzij we daarover andere afspraken maken.
 3. Wanneer Wij wegens ziekte of overige zwaarwegende (persoonlijke) redenen niet in staat zijn de workshop op overeengekomen datum te laten plaatsvinden, zullen Wij dit zo snel mogelijk, maar minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan de cursisten. Wij zullen zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie bekendmaken aan de cursisten.
 4. Wijziging van plaats of datum geeft Jou geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding, tenzij voor jou blijvend onmogelijk is geworden om deel te nemen aan de workshop.
 5. Je hebt geen recht van ontbinding voor workshops die op een specifieke datum plaatsvinden.
 6. Annuleren van je inschrijving is kosteloos mogelijk tot één week voor de datum waarop de workshop plaatsvindt. Als Jij later annuleert dan één week maar eerder dan 3 werkdagen voor de datum waarop de workshop plaatsvindt, dan brengen Wij 25% van het workshoptarief in rekening. Als Jij later annuleert dan 3 werkdagen maar eerder dan 24 uur voor de aanvang van de workshop, dan brengen Wij 50% van het workshoptarief in rekening. Als Jij korter dan 24 uur voor aanvang van de workshop annuleert, dan brengen Wij 75% van het workshoptarief in rekening, tenzij wij al voor een hoger bedrag kosten hebben gemaakt. 
 1. Workshops op verzoek van Zakelijke opdrachtgevers 
 1. Wanneer jij als Zakelijke opdrachtgever bij Ons een verzoek of aanvraag indient voor een workshop, zullen Wij vooraf een schriftelijk aanbod doen door middel van een offerte, bestaande uit een overzicht van mogelijk door Ons uit te voeren diensten en/of werkzaamheden en de daarbij gerekende vergoeding.
 2. Zakelijke opdrachtgever en Wij zullen in overleg een locatie afspreken waar de workshop gegeven zal worden. Indien Zakelijke opdrachtgever een bepaalde locatie wenst, neemt Zakelijke opdrachtgever zelf contact op met desbetreffende locatie om afspraken te maken. Wanneer er voor de workshop op de door Zakelijke opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening en risico van Zakelijke opdrachtgever.
 3. Zakelijke opdrachtgever moet zorgen dat de omstandigheden waarin Wij de workshop verzorgen voor ons zo gunstig mogelijk zijn, en waar nodig maatregelen treffen. Hieronder mede, maar niet uitsluitend begrepen een geschikte locatie.
 4. Zakelijke opdrachtgever zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de diensten mogelijk te maken. Hieronder valt ook het Onsj op tijd en juist informeren over locaties en tijdstippen.
 5. Wanneer Zakelijke opdrachtgever verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, hebben Wij het recht om de uitvoering van de diensten op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 6. Wij hebben het recht een workshop te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend ziekte, een ongeval of een technische storing. In dergelijk geval zal met medewerking van Zakelijke opdrachtgever en Ons een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken.
 7. Als Zakelijke opdrachtgever de workshop annuleert, eerder dan 4 weken voor de overeengekomen datum van de workshop, dan is Zakelijke opdrachtgever 25% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.
 8. Als Zakelijke opdrachtgever de workshop annuleert of de datum van de workshop verzet, later dan 4 weken maar eerder dan één week voor de overeengekomen datum van de workshop, is Zakelijke opdrachtgever 50% van het geoffreerde bedrag verschuldigd ten behoeve van de annulering of verplaatsing.
 9. Als Zakelijke opdrachtgever de workshop annuleert of de datum van de workshop verzet later dan één week voor de overeengekomen datum van de workshop, is Zakelijke opdrachtgever het gehele geoffreerde bedrag verschuldigd ten behoeve van de annulering of verplaatsing. 
 1. Intellectuele Eigendom 
 1. Wij zijn echthebbende van alle door Ons vervaardigde werken van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend de werken die door Ons aangeleverd worden, die tijdens een workshop getoond worden of geleverd worden, of die via de website te zien zijn.
 2. Jij mag daarom de werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons.
 3. Voor zover Wij niet de rechthebbende ben van de werken, hebben Wij hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
 4. Jij dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
 5. Alle video’s, modules en/of andere workshopmaterialen zijn bestemd voor individueel gebruik van Jou of van een deelnemer van een Zakelijke opdrachtgever en mogen niet gekopieerd worden, noch gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet of intranet, van een deel of het geheel van deze materialen.
 6. Jij bent bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Jij niet je eigen licentie overdragen.
 7. Je mag aantekeningen maken tijdens workshop. Het is niet toegestaan om opnames, bijvoorbeeld door middel van foto’s, video’s en/of geluidsopnames, te maken van de inhoud van workshop, zonder Onze toestemming.
 8. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
 1. Vergoeding 
 1. Wanneer tussen Jou en Wij geen vergoeding is overeengekomen, is de door Ons gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekenen Wij een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, zijn Wij gerechtigd de vergoeding hierop aan te passen en te verhogen.
 3. Als aannemelijk is dat Wij hogere kosten hebben gemaakt en/of meerwerk hebben verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen Wij dit doorberekenen aan Jou.
 4. Alle door Ons aan een consument genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. Alle door Ons aan een Zakelijke opdrachtgever genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 
 1. Betaling 
 1. Online programma’s en workshops waarvoor Jij Je via de website inschrijft, dien Jij bij de inschrijving direct af te rekenen.
 2. Wij zullen voor een workshop op verzoek voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Hiervan is, tenzij anders overeengekomen, de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. Wij behouden Ons het recht voor om tussentijdse of deelfacturen uit te brengen in het geval van een workshop op verzoek. Daarnaast kunnen Wij van Jou verlangen dat een aanbetaling door middel van een aanbetalingsfactuur gedaan wordt.
 4. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Jij geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, uitgevoerd of geleverd, of te vervaardigen, uit te voeren of te leveren waren. Jij hebt in zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
 5. Als Zakelijke opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, ben Je over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2,5% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Wij zijn dan ook gerechtigd de door Ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,
 6. Wanneer Jij als consument niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, stuur ik jou een betalingsherinnering om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal ook te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien Jij ook binnen deze termijn de betaling niet voldoet, ben Je over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente en incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering. 
 1. Aansprakelijkheid 
 1. Wij kunnen slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. Onze aansprakelijkheid is tegenover Zakelijke opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Wij voor de diensten of producten hebben ontvangen.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Wij zijn uitgegaan van, door of vanwege Jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Jou.
 6. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Zakelijke opdrachtgever, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in Jouw onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Ons of het niet kunnen uitvoeren daarvan.
 7. Wij zijn aansprakelijk voor schade aan producten wanneer deze productie of fabricagefouten zijn, of anderszins een gebrek zijn aan het product, dat Jij als consument niet had hoeven verwachten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan het product wanneer dit door Jouw toedoen is veroorzaakt of voor Jouw risico komt.
 8. Wij hebben te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om Jouw schade ongedaan te maken of te beperken.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ons. 
 1. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 
 1. Wij behouden Ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en Schriftelijk door Ons aan Jou medegedeeld.
 3. Als Jij een consument bent en Jij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Je tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij de wijzigingen zo geriing zijn dat ontbinding onredelijk is. 
 1. Klachten en Geschillen 
 1. Klachten over een online programma en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
 2. Klachten over een workshop dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Wij waar mogelijk de werkzaamheden kunnen aanpassen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Bij Ons ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Wij Ons zullen inzetten de best mogelijke oplossing met Jou te bereiken.
 5. Wij zullen jouw klacht binnen 14 dagen beantwoorden. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zullen Wij hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen Jijj een oplossing mag verwachten.
 6. Wanneer Jij een consument bent, heb je tevens het recht klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

 

Postadres (let op: géén bezoekersadres)
Anslijnstraat 33
2013 ED Haarlem

Social media:
Instagram: @gebarenchallenge
LinkedIn: /biancavanderhorst, /onnocrasborn

Bedrijfsinformatie