fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gebaren in Bedrijf B.V.

De Nederlandse GebarenChallenge is een handelsnaam van Gebaren in Bedrijf B.V. 

Naam: Bianca van der Horst
Vestigingsadres: Anslijnstraat 33, 2013 ED, Haarlem

KvK-nummer: 84794526

BTW-nummer: NL863373124B01

E-mail: support@gebarenchallenge.nl

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ik: Bianca van der Horst, ook wel handelend als Nederlandse GebarenChallenge, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84794526, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Aanbod: al mijn aanbiedingen en prijsopgaven.

Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.

Diensten: de diensten die door mij geleverd zullen worden.

Jij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met mij een overeenkomst aangaat, de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en mij.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen jou en mij, wanneer die op afstand tot stand is gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Zakelijke opdrachtgever: een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in bedrijf of beroep.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen jou en mij.

Indien jij voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, mij algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ik ze uitdrukkelijk schriftelijk heb geaccepteerd.

Jouw algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Aanbod

Ik doe een schriftelijk aanbod, ofwel via mijn website, of via een offerte.

Mijn prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de diensten en/of in de prijzen van grondstoffen of in te kopen diensten. Ik zal jou hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Aanvaarding

Op een offerte dien je expliciet akkoord te geven, door deze schriftelijk te bevestigen.

In geval dat jij een aankoop doet via mijn website, bevestig ik onverwijld de ontvangst van jouw aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat ik deze bevestiging heb verzonden kan jij de overeenkomst ontbinden.

Wanneer jij niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt, of de indruk wekt, dat ik werk verricht binnen de opdracht, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.

Ik behoud me het recht voor om uitvoering van de diensten te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor mij onaanvaardbaar maakt om de diensten uit te voeren.

Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen jou en mij. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als wij allebei daarmee schriftelijk instemmen. Ik kan in dat geval mijn vergoeding voor de diensten aanpassen.

In uitzondering op het vorige lid komt de overeenkomst tussen ons slechts tot stand nadat ik, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte ben gesteld of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan.

Bij voldoende weigeringsgronden heb ik het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Uitvoering opdracht

Ik span mij in om mijn werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal ik jouw belangen naar beste weten behartigen en zal ik handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.

Ik ben gebarenvaardig en werk vanuit mijn eigen kennis en ervaringen. Ik ben geen gecertificeerd gebarendocent.

Voor zover ik informatie, workshops en educatie lever, bied ik geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van jouw kennis en/of kunde. Mijn cursussen of workshops, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die jou wellicht voor ogen staan. 

Het resultaat is bijvoorbeeld ook afhankelijk hoe vaak en regelmatig jij oefent. Tenzij anders overeengekomen heb ik slechts een inspanningsverplichting.

Inschrijving online programma

Je dient je in te schrijven voor een online programma via mijn website.

Na het moment van inschrijving heb jij nog 14 dagen bedenktijd om gebruik te maken van je ontbindingsrecht. Jij hebt namelijk het recht om een overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen deze bedenktijd.

Wanneer je gebruik wil maken van je ontbindingsrecht, dien je dit binnen de bedenktijd aan mij te melden. Ik zal onverwijld een bevestiging van jouw bericht sturen.

Ik vergoed de van jou ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

Na deze bedenktijd is het niet meer mogelijk om je inschrijving te annuleren.

Toegang tot online programma’s

Mijn online programma’s, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd middels mijn website.

Je dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online programma’s.

De toegang tot deze online programma’s is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met derden. Een account geeft daarom toegang voor één persoon. Iedere deelnemer moet een persoonlijk account aanmaken.

De digitale inhoud is online in te zien en te bekijken, maar mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De digitale inhoud mag niet, op welke manier dan ook, gedeeld worden met derden.

Na het einde van een online programma wordt jouw toegang tot het programma beëindigd, tenzij wij andere afspraken maken.

Ik kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij hebt geen recht op vergoeding bij downtime van de website, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft.

Jij draagt zelf verantwoordelijkheid voor de activiteiten die jij uitvoert binnen mijn online programma’s.

Je dient je te onthouden van elk gebruik van mijn online programma’s dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor mij of derden.

Als jij in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan mij, dan ben ik gerechtigd jou de toegang tot jouw account en het online programma te ontzeggen, zonder dat ik enige schadevergoeding verschuldigd ben.

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in mijn privacyverklaring.

Workshops georganiseerd door de GebarenChallenge

Je dient je in te schrijven voor een workshop die ik organiseer via mijn website.

De workshop vindt plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats.

Wanneer ik wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat ben de workshop op overeengekomen datum te laten plaatsvinden, zal ik dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan de cursisten. Ik zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie bekendmaken aan de cursisten.

Wijziging van plaats of datum geeft jou geen recht op restitutie van reeds betaalde, tenzij voor jou blijvend onmogelijk is geworden om deel te nemen aan de workshop.

Na het moment van inschrijving heb jij nog 14 dagen bedenktijd om gebruik te maken van je ontbindingsrecht. Jij hebt namelijk het recht om een overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen deze bedenktijd. Dit ontbindingsrecht komt te vervallen op het moment dat de workshop aanvangt.

Wanneer je gebruik wil maken van je ontbindingsrecht, dien je dit binnen de bedenktijd aan mij te melden. Ik zal onverwijld een bevestiging van jouw bericht sturen. Ik vergoed de van jou ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

Na deze bedenktijd is het ook mogelijk om je inschrijving te annuleren. In dat geval kunnen er kosten gerekend worden.

Annuleren van je inschrijving is kosteloos mogelijk tot één week voor de datum waarop de workshop plaatsvindt.

Als jij later annuleert dan één week maar eerder dan 3 werkdagen voor de datum waarop de workshop plaatsvindt, dan breng ik 25% van het workshoptarief in rekening.

Als jij later annuleert dan 3 werkdagen maar eerder dan 24 uur voor de aanvang van de workshop, dan breng ik 50% van het workshoptarief in rekening.

Als jij later dan 24 uur voor aanvang van de workshop annuleert, dan breng ik 75% van het workshoptarief in rekening.

Workshops op verzoek

Wanneer je als zakelijke opdrachtgever bij mij een verzoek of aanvraag indient voor een workshop, zal ik je vooraf een schriftelijk aanbod doen door middel van een offerte, bestaande uit een overzicht van mogelijk door mij uit te voeren diensten en/of werkzaamheden en de daarbij gerekende vergoeding.

Wij zullen in overleg een locatie afspreken waar mijn workshop gegeven zal worden. Indien jij een bepaalde locatie wenst, neem je zelf contact op met desbetreffende locatie om afspraken te maken. Wanneer er voor de workshop op de door jou gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor jouw rekening en risico.

Jij verplicht je om de omstandigheden voor mij zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

Jij zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de diensten mogelijk te maken. Hieronder valt ook om mij op tijd en juist te informeren over locaties en tijdstippen.

Wanneer jij je verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heb ik het recht om de uitvoering van de diensten op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Ik heb het recht een workshop te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technische storing. In dergelijk geval zal met medewerking van ons beiden een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken.

Als jij, als zakelijke opdrachtgever, de workshop annuleert, eerder dan 4 weken voor de overeengekomen datum van de workshop, dan ben je 25% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.

Als jij, als zakelijke opdrachtgever, de workshop annuleert of de datum van de workshop verzet, later dan 4 weken maar eerder dan één week voor de overeengekomen datum van de workshop, ben je 50% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.

Als jij, als zakelijke opdrachtgever, de workshop annuleert of de datum van de workshop verzet later dan één week voor de overeengekomen datum van de workshop, ben je het gehele geoffreerde bedrag verschuldigd.

Intellectuele Eigendom

Ik ben rechthebbende van alle door mij vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door mij aangeleverd worden, die tijdens een workshop getoond worden of geleverd worden, of die via mijn website te zien zijn. 

Jij mag daarom mijn werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij.

Voor zover ik niet de rechthebbende ben van de werken, heb ik hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

Jij dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.

Alle video’s, modules en/of andere workshopmaterialen zijn persoonlijk en mogen niet gekopieerd worden, noch gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. 

Jij bent bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag jij niet je eigen licentie overdragen.

Je mag aantekeningen maken tijdens workshop. Het is niet toegestaan om opnames, bijvoorbeeld door middel van foto’s, video’s en/of geluidsopnames, te maken van de inhoud van workshop, zonder mijn toestemming.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Vergoeding

Wanneer tussen ons geen vergoeding is overeengekomen, is de door mij gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, reken ik een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, ben ik gerechtigd mijn vergoeding hierop aan te passen en te verhogen.

Als aannemelijk is dat ik hogere kosten heb gemaakt en/of meerwerk heb verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal ik dit doorberekenen aan jou.

Alle door mij aan een consument genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Alle door mij aan een zakelijke opdrachtgever genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Betaling

Online programma’s en workshops waarvoor jij je via mijn website inschrijft, dien jij bij de inschrijving direct af te rekenen.

Ik zal voor een workshop op verzoek voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Ik behoud me het recht voor om tussentijdse of deelfacturen uit te brengen in het geval van een workshop op verzoek. 

Daarnaast kan ik van jou verlangen dat een aanbetaling door middel van een aanbetalingsfactuur gedaan wordt.

De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer jij geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Jij hebt in zo’n geval geen recht op korting of restitutie.

Als jij als zakelijke opdrachtgever niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Ik ben dan ook gerechtigd de door mij gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.

Wanneer jij als consument niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, stuur ik jou een betalingsherinnering om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. 

Deze betalingsherinnering zal ook te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien jij ook binnen deze termijn de betaling niet voldoet, ben je over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente en incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

Aansprakelijkheid

Ik kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Mijn aansprakelijkheid is tegenover jou als zakelijke opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die ik voor mijn diensten heb ontvangen.

Ik ben niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de ik ben uitgegaan van, door of vanwege jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Ik ben niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door jou.

Ik ben nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van jou als zakelijke opdrachtgever, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in jouw onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door mij.

Ik heb te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om jouw schade ongedaan te maken.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van mij.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Ik behoud me het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door mij aan jou medegedeeld.

Als je handelt als consument en jij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan je tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Klachten en Geschillen

Klachten over een online programma en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.

Klachten over een workshop dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat ik waar mogelijk mijn werkzaamheden kan aanpassen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Bij mij ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij ik me zal inzetten de best mogelijke oplossing met jou te bereiken. Ik zal jouw klacht binnen 14 dagen beantwoorden. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal ik hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen jij een oplossing mag verwachten.

Wanneer jij als consument handelt, heb je tevens het recht klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Postadres (let op: géén bezoekersadres)
Anslijnstraat 33
2013 ED Haarlem

Social media:
Instagram: @gebarenchallenge
LinkedIn: /biancavanderhorst, /onnocrasborn

Bedrijfsinformatie